Magyar Hadtudományi Társaság

Magyar Hadtudományi Társaság  
Hungarian Association of Military Science

 

                             2020. évi cikkpályázati felhívás

A Magyar Hadtudományi Társaság pályázatot hirdet egyének vagy szerzői / kutatói kollektívák számára tanulmányok megírására.

A pályázat meghirdetésének célja a tudományos tevékenység és a kutatás ösztönzése, a hadtudomány iránt érdeklődők aktivizálása, publikálásra alkalmas, a gyakorlatban is hasznosítható anyagok készítése.

A pályázat keretében a következő kutatási témakörök feldolgozását ajánljuk:

      (1) Nemzetközi témák:

·         Napjaink fegyveres konfliktusainak értékelése;

·         Többdimenziós hadviselés elméleti kérdései;

·         A haderő-fejlesztés nemzetközi példái és tendenciái;

·          A hibrid veszélyek, háborúk és hadműveletek jellegzetességei;

·          A kiberhadviselés helye és szerepe a XXI. században;

·          Harci robotok alkalmazása a hadviselésben;

·          Új technológiák katonai alkalmazásának lehetőségei, a harcmező digitalizálása és automatizálása;

·          Űrhadviselés új kérdései.

(2) Hazai témák:

·          A honvédelmi és haderőfejlesztési program értékelése;

·          A Honvédelmi Minisztérium dezintegrációja és a haderő irányítása;

·          A Magyar Honvédség Parancsnokságának létrehozása, a működés tapasztalatai;

·          Magyar Honvédség vezetésének elméleti és gyakorlati kérdései;

·          A magyarországi hadiipar fejlesztésének lehetőségei;

·          A Magyar Honvédség logisztikai támogatási rendszerének helyzete és fejlesztésének

 lehetőségei;

·          A befogadó nemzeti támogatás (BNT) magyarországi helyzete és fejlesztésének lehetőségei;

·          Haditechnikai kutatás, fejlesztés és innováció lehetőségei a Magyar Honvédség modernizációjában;

·          Zrínyi Miklós munkásságának modern interpretációja és jelentősége;

·         A trianoni békeszerződés hosszú távú hatása a magyar haderőre;

·         Magyar műveleti tapasztalatok feldolgozása (Balkán, Afrika, Közel-Kelet és Ázsia);

·         A Magyar Honvédség kiképzési rendszerének összehasonlítása más NATO és nem NATO országok hadseregeinek kiképzési rendszerével;

·         A katonai hivatás értéktartalma a 21. századi haderőben;

·         A kognitív képességfejlesztés lehetőségei és tapasztalatai a Magyar Honvédségben.

A pályázatra kizárólag az MHTT 2020. évi pályázatára készített, eredeti – ebben a formában máshol nem publikált, más pályázatra be nem nyújtott – tanulmányokat várjuk.

A pályaművek terjedelme legfeljebb egy szerzői ív lehet.

Azokat a pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, a Társaság bírálat nélkül elutasítja.

A pályázat jeligés, ily módon a bírálati szakaszban, a pályamunkák elbírálásának végéig a pályázó (k) személye anonim.

Az MHTT pályázati díjai (bruttó):

I. díj − 80 ezer forint;

II. díj − 60 ezer forint;

III. díj − 40 ezer forint.

 
A beérkezett pályamunkáknak legfeljebb fele díjazható, a díjak megoszthatók. Az Elnökség egyes kiemelkedő alkotásokat különdíjban (30 ezer forint) részesíthet.

A pályamunkák beadási határideje (postabélyegző alapján): 2020. október 15.

A jeligével ellátott pályamunkákat két nyomtatott példányban és egy elektronikus adathordozón (CD-n) kell postai úton beküldeni, vagy eljuttatni a Magyar Hadtudományi Társaság titkárságára (1101. Budapest, Hungária krt. 9−11. vagy  1581. Budapest, Pf. 15.).

A pályázathoz csatolni kell egy zárt borítékot, amelyen kívül fel kell tüntetni a jeligét, belül pedig a szerzőre vonatkozó adatokat (név, tudományos fokozat, születési hely és idő, anyja neve, lakcím vagy a szolgálati hely postacíme, a szerző e-mail címe és telefonszáma, adószám, TAJ-szám, nyugdíjas törzsszám, átutalási számlaszám).

A pályaműveket az Elnökség által felkért két-két szakértő bírálja el.

A díjazott pályázatok felhasználásáról a pályázati felhívás kiírója dönt. A pályamunkákat az MHTT megküldi  az érintett/érdekelt szervezeteknek, szerveknek hasznosításra. 

A színvonalas pályázatokat, a szerzővel (szerzőkkel) egyetértésben, a díjazástól függetlenül (amennyiben szükséges, átdolgozás után), a Hadtudomány című folyóiratban megjelentetjük.

A pályázat kiírásának feltételeit, a pályázati rendszer célját és a szükséges tudnivalókat az MHTT Elnöksége által 2014. június 13-án jóváhagyott 

A Magyar Hadtudományi Társaság Pályázat kiírásának rendje című dokumentum (http://www.mhtt.eu/files/2014/PALYAZATOK_RENDJE_2014.pdf) tartalmazza. 

Budapest, 2020. március 25-én                                                               

                                                                                                                      Szenes Zoltán
                                                                                                                  a Társaság elnöke sk.